Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

A SPORTX Webshop Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 1. A Szolgáltató
  A http://www.sportx.hu/ internetes felületen meghirdetett terméket értékesítő Fél. A Szolgáltató adatai:

  Cégnév:

  LFA Sport Kft.

  Cégjegyzékszám:

  01-09-202343  vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Adószám:

  25143388-2-41

  Székhely:

  1138 Budapest, Váci út 175.

  Elérhetőségek:

  telefon: +36-30 789-8822

  web: http://www.sportx.hu/

  e-mail cím: info@sportx.hu

  Bank:

  MKB

  Bankszámlaszám:

  10300002-10643477-49020012

  Csomagküldő kereskedői tevékenység nyilvántartási száma:

  DPD

 

 1. A Megrendelő
  Az a személy, aki a SportX webshop szolgáltatást igénybe veszi, azaz a http://www.sportx.hu/ internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus levél útján annak megvásárlása céljából megrendeli.
   
 2. Szállító
  Szolgáltató a termékek kézbesítése során futárszolgálat közreműködését is igénybe veheti. Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket szállítja el a Megrendelő által megadott címre a Felek által egyeztetett időpontban. A terméket és jelen ÁSZF papír alapú változatát a megadott címen és időpontban Megrendelőnek átadja, valamint helyszínen történő fizetés esetén a Szolgáltató helyett és nevében átveszi Megrendelőtől a Szolgáltatás ellenértékét. A Szállító tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.
   
 3. A SportX Webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)
  A http://www.sportx.hu/ internetes felületen meghirdetett termék értékesítése, valamint igény esetén a termék kézbesítése. A http://www.sportx.hu/ internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek. A Szolgáltatás és a szerződéskötés nyelve a magyar.
   
 4. Az ÁSZF tartalma
  Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

  Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott egyedi megrendelésnek. Amennyiben az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

  Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
   
 5. Az ÁSZF elfogadása
  Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadására a http://www.sportx.hu/ internetes felületen történő megrendeléssel egyidejűleg kerül sor. Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti Megrendelőt, aki a módosításokat az újabb megrendelés során fogadhatja el. Amennyiben a módosításokat Megrendelő nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.
   
 6. A Szolgáltatás területi hatálya
  A Szolgáltatás az internetes és telefonos hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről megrendelhető, melynek díjai csomagonként eltérnek. A díjak a Szállítási információk alatt találhatóak részletezve.A csomagolás költségei nem kerülnek felszámításra.
   
 7. A Szolgáltatás megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte
  Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek megnevezését, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés menetét az alábbi bekezdések ismertetik.

  Felhívás: a weblapon a termékek hirdetése mellett feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó listaárak, amelyek az ÁFA-t tartalmazzák. A termékek hirdetése mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

  Megrendelő a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. A termékek lényeges tulajdonságait, valamint a termékek adóval megnövelt vételárát a hirdetési felület tartalmazza. Megrendelő a kiválasztott terméket a Kosárba felirat használatával a vásárlói kosarába helyezi. A kosárba helyezést követően Megrendelő a Vásárlás folytatása felirattal elhalaszthatja, vagy a Tovább a pénztárhoz felirat használatával folytathatja a megrendelést. A megrendelés folytatása esetén Megrendelő megadja a kapcsolattartáshoz, a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatok, majd kiválasztja a szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatást is magába foglaló szállítási módok közül az általa igénybe kívánt venni lehetőséget. A fizetési mód kiválasztását követően Megrendelő az összesítő oldalon áttekintheti megrendelése adatait, így a megrendelt termékek körét, számát, vételárát, valamint a járulékos költségeket. Megrendelő a Megrendelés feliratra kattintással véglegesíti megrendelését. Megrendelő az esetleges adatbeviteli hibákat a Megrendelés felirat használatát megelőzően a Módosítás felirat használatával azonosíthatja és javíthatja. A Megrendelés felirat használata, azaz a megrendelés véglegesítése a szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

  Az elektronikus megrendelés a Ptk. 6.64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megrendelő a benyújtást követő 48 órán belül kötve van. Az ajánlati kötöttség határideje a megrendelés Szolgáltatóhoz való megérkezésétől kezdődik.

  Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt (visszaigazoló levél). Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja. A megrendelés feldolgozására annak a beérkezését követő 24 órán belül kerül sor. Amennyiben a visszaigazoló levél 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Jelen ÁSZF Szolgáltató visszaigazoló levele mellékleteként megküldésre kerül Megrendelőnek.

  Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül elektronikus levél útján keresi fel Megrendelőt (érdemi válaszlevél). Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megrendelőt vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön (ekkor a levél tartalmazza az átadás-átvétel várható időpontjára vonatkozó tájékoztatást is), vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Megrendelő a módosítani kért feltételeket három napon belül válaszlevelében elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön. A szerződés létrejötte Megrendelő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató Megrendelő elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az utóbb – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, de legalább öt évig - hozzáférhető.

  Amennyiben Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül nem keresi fel Megrendelőt érdemi válaszlevelével, úgy Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.

  Felhívás: a Szolgáltató nem köt szerződést 18. életévét be nem töltött kiskorú személlyel. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
   
 8. A házhoz szállítása és a fizetési módok
  A termék átvételére a Megrendelő által megjelölt címen és a megrendelést követő 10 munkanapon belül kerül sor. Megrendelő jogosult Szállító közreműködését igénybe venni. Amennyiben Megrendelő a házhoz szállítani kért terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy Szolgáltató/Szállító értesítést hagy a kézbesítési címen, majd a következő napon újból megkísérli a kézbesítést. Az újbóli kézbesítés sikertelensége esetén Szolgáltató a termék visszaérkezését követő három munkanapon belül telefonon megkeresi Megrendelőt és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei Megrendelőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek Megrendelőre hárítása mellett. Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben az elállást követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.

  Felhívás: kérjük a csomagolás sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot! Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

  Amennyiben Megrendelő két egymást követő napon sem érhető el telefonon, s így az átadás-átvétel új időpontja Megrendelőnek felróható okból nem kerül egyeztetésre, úgy Szolgáltató a fentiek szerint elállási jogot gyakorolhat.

  Az átadás-átvételre raktárhiány esetén későbbi időpontban is sor kerülhet. Ebben az esetben Megrendelőt Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az átadás-átvétel várható időpontjáról. Amennyiben az átadás-átvétel határideje a szerződés létrejöttét követő tíz munkanapot meghaladja, úgy Megrendelő az erről történő tájékoztatást követő három naptári napon belül elállhat a szerződéstől.


  A vételárat, valamint az esetleges járulékos költségeket Megrendelő az átvételkor készpénzben vagy az átadás-átvételt megelőzően Szolgáltató MKB Bank Zrt. előtt vezetett 10300002-10643477-49020012 számú bankszámlájára fizeti meg. Utóbbi esetben a termék átadás-átvételére kizárólag csak a vételár, valamint az esetleges járulékos költségek Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

  Amennyiben Megrendelő az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő három napon belül nem utalja át a vételárat és az esetleges járulékos költségeket, úgy Szolgáltató a terméket nem köteles Megrendelő részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a termék szerződés szerinti átadása, valamint az átutalt összeg termékhiány miatti visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.
 9. A szerződéstől való Megrendelői elállás
  A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Megrendelő elállási jogát i) a terméknek, ii) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak kézhezvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

  Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

  Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszafizetésre a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor.

  Az elállási jog gyakorlása esetén Megrendelő köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató által meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő viseli.

  Szolgáltató a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából 30 nap bevizsgálási határidőt közölni Megrendelővel.

  Megrendelő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

  A Megrendelőt elállási jogának gyakorlásával kapcsolatban a jelen pontban rögzítetteken túl egyéb költség nem terheli.
   
 10. A szerződés megszűnése
  A felek között létrejött szerződés a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti megrendelői elállásra nyitva álló határidő lejártát és a szerződés teljesítését követően szűnik meg. Jótállás vállalása esetén a szerződés megszűnésének további feltétele a jótállási igény érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta.
   
 11. Eljárás termékhiba esetén
   
  1. Termékszavatosság
   A meghirdetett terméket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg.

   A termék hibája esetén Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
   a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
   b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
   c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

   Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

   Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

   A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
    
  2. Kellékszavatosság
   Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Megrendelő választása szerint
   a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
   b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén legkésőbb két hónapon belül köteles a hibát Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

   Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén két év alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, az elévülési határidő egy év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

   A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   Ha Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

   Egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül.

   Ha a termék meghibásodásában Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
    
  3. Jótállás
   Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Megrendelő részére a Ptk. 6:171 § (1) bekezdése szerint egy éves időtartamra érvényes jótállási jegyet állít ki a 10.000,-Ft összeget meghaladó vételárú sporteszköz termékről (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete 26. pont), amelyet Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg kap kézhez.

   A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha Szolgáltató kötelezettségének Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási jegy tartalmazza a jótállási jogok érvényesítésének részletes szabályait.

   Amennyiben Megrendelő a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 7. § szakaszának megfelelően a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
    
 12. Panaszkezelés
  Amennyiben Megrendelő panasszal fordul Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató a panaszt rögzíti és legalább egy évig megőrzi. A panasz kivizsgálásának eredményéről Szolgáltató értesíti Megrendelőt. A panasz benyújtására Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein van lehetőség.

  Megrendelő jogosult panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.), illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6.) fordulni.
   
 13. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás
  Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, de legalább öt évig Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a szerződés teljesítése során felhasználja. Megrendelő hozzájárulása kiterjed a Szállító részére való adattovábbításra is a szállításhoz szükséges terjedelemben. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését bármikor visszamondhatja.

  Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

  Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsősorban a 2011. évi CXII. törvény 13. címe tartalmazza.

  Szolgáltató az elektronikus megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során Megrendelő alábbi személyes adatait rögzíti:

  • Név
  • Értesítési telefonszám
  • e-mail cím
  • Számlázási név (Ha eltér, pl. cégnév)
  • Számlázási cím

  Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során Szolgáltató az alábbi szerződéses adatokat rögzíti:
  • A megrendelt termékek, azok száma és vételára
  • A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja)
  • A termékek átvételének helye
  • A termékek átvételének időpontja
  • A fizetés módja

  Megrendelő a 2011. CXII. törvényben foglalt jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
   
 14. Technikai tudnivalók
  A weboldal megtekintéséhez speciális programra nincs szükség. Az általános használatban lévő, internetezésre szolgáló böngészőprogramokkal webáruházunk problémamentesen megtekinthető. Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Oldalunkon flash és pdf állományokat talál. Ezek megtekintéséhez Flash Player lejátszó és Adobe PDF olvasó segédprogramokra van szükség, melyeket szabadon telepíthet számítógépére. Ha az oldal megtekintésével mégis problémája van, írjon nekünk, és mi igyekszünk segíteni.
   
 15. Vonatkozó jogszabályok
  A felek közötti jogviszonyra vonatkozó főbb jogszabályok, melyek a http://njt.hu/ internetes oldalról elérhetők:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről
  • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
  • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
   
 16. Záró rendelkezések
  Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken. Szolgáltató jogosult a termékre vonatkozó használati utasítás elektronikus úton történő megküldésére. Megrendelő a használati utasítás elektronikus megküldését Szolgáltató részéről a használati utasítás átadásának tekinti.